Witaj

Zanim wej­dziesz na tę stronę musisz wie­dzieć, że wszystko co czy­tasz i oglą­dasz ma swoje oddzia­ły­wa­nie na Cie­bie. Każdy autor który pisze arty­kuł, książkę lub strone inter­ne­tową prze­nosi swój pro­gram ego który może na Cie­bie oddzia­ły­wać, nawet jeżeli jest to piękna kobieta która pisze piękne wier­sze o miło­ści to też może wpro­wa­dzić Tobie swoje Ego. Musisz być tego świadomym …

Jest to blog, który zaczą­łem pro­wa­dzić dla sie­bie z zamia­rem “pomocy” dla mnie i zna­le­zie­niem mistrza w wewnątrz sie­bie albo kto jak woli zna­le­zie­niem kon­taktu z wła­sną duszą. Jest to blog rów­nież dla Cie­bie i Two­jej duszy, umiesz­czam tutaj tylko te infor­ma­cje, które pozna­łem i z któ­rymi mogę się podzie­lić z nadzieją że może Tobie to “pomóc”.

” In Lake‘ch”  = jestem innym Tobą ( jestem Tobą, a Ty mną). Cie­bie trak­tuję jak sie­bie samego, to tak jak­bym miał spo­tkać sie­bie klika lat wcze­śniej (jeżeli byłby czas) lub w innym wymia­rze i podzie­lić się doświad­cze­niem. Doświad­cze­niem z Bogiem.

W szkole zawsze z j. pol­skiego mia­łem 2, mój styl pisa­nia, błę­dów orto­gra­ficz­nych i sty­li­stycz­nych, będzie dla Cie­bie praw­dziwą mor­dęgą.  Z dru­giej strony tro­chę mnie to cie­szy, bo dzięki temu może uda mi się Cie­bie tro­chę wybić z pan­ta­łyku i Twoje Ego które jest naj­mą­drzej­sze, już nie prze­czyta od deski do deski bez zatrzy­ma­nia się nad sen­sem słów. Chodź o trwogo czło­wiek zaczyna żyć samym sło­wem i myśli że to jest sens życia.

Jeżeli masz ochotę podzie­lić się ze mną swoim zda­niem na temat tej strony, wpro­wa­dzić jakieś zmiany, dodać swoje świa­tło lub poka­zać swoją drogę do duszy, a może masz ochotę napi­sać do mnie o tak po pro­stu, zapra­szam do kon­taktu w zakładce o mnie.